REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, położonej przy ul. Szkolna 5, 38-483 Wróblik Szlachecki, zwanej dalej “Stroną”.
 2. Użytkowanie Strony oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego, norm szkolnych oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Treści na Stronie są oferowane przez Szkołę Podstawową im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Szkolna 5, 38-483 Wróblik Szlachecki.
 5. Do spraw administracyjnych Strony wyznaczono Administratora.
 6. Strona dostępna jest pod adresem internetowym określonym przez Szkołę.
 7. Strona umożliwia kontakt za pomocą formularza dostępnego online.
 8. Odpowiedzialność za treści ponoszą opiekunowie Strony i Dyrektor Szkoły.
 9. Publikacje na Stronie dotyczą wyłącznie działalności szkolnej.
 10. Strona używa ciasteczek w celach funkcjonalnych.
 11. Zabroniona jest publikacja treści niezgodnych z prawem.
 12. Użytkownicy powinni zgłaszać wszelkie nieprawidłowości Administratorowi.
II. Korzystanie z treści Strony
 1. Dostęp do Strony jest darmowy.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z treści zgodnie z prawem i Regulaminem.
 3. Zakazane jest działanie na szkodę Strony lub jej funkcjonowania.
 4. Strona ma służyć zgodnie z jej przeznaczeniem.
  III. Wyłączenie odpowiedzialności  
 1. Szkoła dba o aktualność i rzetelność publikowanych materiałów.
 2. Informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Szkoła nie odpowiada za działania użytkowników podjęte na podstawie informacji ze Strony.
 4. Nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Strony.
 5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
IV. Korzystanie z formularza kontaktowego
 1. Formularz dostępny jest bez wymogów rejestracji.
 2. Korzystanie z formularza jest darmowe i nieograniczone czasowo.
 3. Formularz służy wyłącznie do komunikacji związanej z działalnością Szkoły.
 4. Wypełnienie formularza wymaga podania danych kontaktowych i zgody na ich przetwarzanie.
 5. Użytkownicy powinni korzystać z formularza zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
 6. Podawanie fałszywych danych jest zabronione.
 7. Szkoła nie odpowiada za treści przesłane przez formularz.
V. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi należy kierować do Administratora Strony.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Użytkownicy zobligowani są do zapoznania się ze zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube