DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwroblik.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 września 2015 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia: dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo, gdyż nasza strona internetowa jest w przebudowie.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzia ułatwień dostępu: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia liter, podświetlane linki, mapa strony, skala szarości, jasne tło.

 

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia deklaracji 30 marca 2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Jabłońska

e-mail: zspwroblik@o2.pl

telefon +48 134358127; 726904167

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

38 – 483 Wróblik Szlachecki, ul. Szkolna 5

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne
w godzinach pracy szkoły. Do obu wejść prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony południowej, prowadzące wprost z parkingu. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Tym wejściem mogą również wchodzić osoby niepełnosprawne. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje. Jedynym dostosowaniem jest toaleta znajdująca się na parterze. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube