O szkole

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim to placówka publiczna. Organem prowadzącym jest Gmina Rymanów.

Szkoła wyróżnia się estetyką budynku. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonych klasopracowni, dwóch sal komputerowych, biblioteki, sklepiku szkolnego oraz zaplecza sportowego (dużej sali gimnastycznej, małej sali do gimnastyki korekcyjnej oraz zespołu boisk „Orlik”).

Z zewnątrz budynek zdobią funkcjonalnie zaprojektowane tereny zieleni, w które wkomponowany został plac zabaw, „Zielona klasa” oraz kąciki rekreacyjne z ławeczkami. Uczniowie klas młodszych mogą korzystać z placu zabaw, na którym mogą spędzać czas w trakcie i po zajęciach szkolnych. W szkole funkcjonuje gabinet pedagoga i higienistki. Działa także świetlica, w której uczniowie mogą spędzać czas po swoich lekcjach.

We wrześniu 2022 roku minęło 20 lat od momentu oddania i poświęcenia budynku szkoły. Przestrzeń szkolna, czyli klasopracownie, korytarze, szatnia są dobrze utrzymane. Na dzień dzisiejszy wszystkie klasy są wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne lub ekrany interaktywne. W roku szkolnym 2021/2022 największe wsparcie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie klasopracowni otrzymaliśmy dzięki udziałowi w dwóch programach na miarę „kompetencji przyszłości”: „Aktywna tablica” i „Laboratorium przyszłości”.

Szkoła na bieżąco doposażana jest w niezbędne pomoce dydaktyczne, corocznie wzbogacany jest księgozbiór biblioteki szkolnej, poszarzany o nowości wydawnicze, szczególnie bajki i literaturę młodzieżową.

Szkoła posiada swoje tradycje, corocznie organizowane są imprezy środowiskowe z okazji: Święta Niepodległości, Dnia Babci, Dnia Matki i Dnia Patrona. Do tradycji należy także Ceremoniał Szkoły i przyznawanie wyróżniającym się uczniom kończącym edukację w szkole podstawowej Medali.

Naczelnym mottem placówki są słowa: Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Wyznacza ono zadania do pracy wychowawczej i daje uczniom podstawy do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dbamy o to, aby nasza szkoła była bezpieczna, aby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie poznali świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu, szacunku dla tradycji. Chcemy, aby potrafili wskazywać wzorce postępowania i budować relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi. Dążymy do wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, formowania u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość do wszechstronnego rozwoju dzięki działalności kółek zainteresowań (artystycznych, sportowych, przedmiotowych).

Podejmowane są działania na rzecz rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów, systematycznego monitorowania ich osiągnięć oraz zapewnienia efektywności kształcenia.

Jednym z priorytetowych działań szkoły jest edukacja włączającakształcenie specjalne uczniów wymagających dostosowania warunków i form. Staramy się, aby w szkole uczniowie ci mieli odpowiednie warunki, dostosowane do swojej niepełnosprawności.

Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim uznaje za swoją misję kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do dalszego zdobywania wiedzy.

pokaż więcej

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube