Podnoszenie jakości i efektów kształcenia jest podstawowym naszym zadaniem. Każdy jednak może realizować to zadanie na swój sposób. Jednym z wielu naszych priorytetów jest stworzenie uczniom takich warunków do nauczania, aby mogli chętniej i ambitniej pracować, osiągać lepsze wyniki nauczania. Chcielibyśmy wzbudzić w nich chęć do nauki poprzez edukację włączającą:

 • indywidualną pracę z uczniem mającym trudności w nauce,
 • objęcie szczególną opieką dydaktyczną uczniów ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami:
  • zajęcia wyrównawcze,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zajęcia ze specjalistami (logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny),
  • inne w zależności od potrzeb i możliwości.
 • objęcie pomocą pedagogiczną uczniów w zależności od ich umiejętności i zdolności
  (szeroka oferta kół zainteresowań, przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych).

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna)

Co to są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zamiennie nazywane także terapią pedagogiczną  są jedną z form zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.   

Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio oraz bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka. Zajęcia nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do nauki. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.   

Kto prowadzi zajęcia k-k? 

Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.  

Dla kogo? 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą być organizowane są dla uczniów z 3 grup. Są to między innymi dzieci: 

 • z zaburzeniami rozwojowymi (np. niesłyszące, niedosłyszące, niewidzące, niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz niedostosowane społecznie),
 • z odchyleniami rozwojowymi (np. z inteligencją niższą niż przeciętna), 
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci borykające się z trudnościami szkolnymi wymagające indywidualnego podejścia, wsparcia i pomocy (np. dzieci mało samodzielne, mające trudności z koncentracją, niepewne siebie, zagubione w szkole).  

Dzieci uczęszczające na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne często posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ich omawianą formą zajęć, ale też mogą uczestniczyć w nich na wniosek wychowawcy, nauczyciela, szkolnego specjalisty lub rodzica/opiekuna prawnego. 

Jak wygląda organizacja zajęć? 

Zajęcia odbywają się w małych grupach – liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może być większa niż 5 osób i trwają 45 minut.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzona są z wykorzystaniem metod aktywizujących (najczęściej wykorzystywane techniki pracy to burza mózgów, wizualizacja, mapy myśli, dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne). 

Jaki jest cel zajęć? 

Cele zajęć dostosowane są do poszczególnych etapów edukacyjnych.  

W klasach I-III najważniejszym celem zajęć jest usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.   

W klasach IV-VIII celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości rozwoju umysłowego, trening ortograficzny, umożliwienie uczniom doskonalenia umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem, oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych. 

Zadania podejmowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjne skupiają się na: 

 • stymulowaniu rozwoju intelektualnego, 
 • usprawnianiu funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej, 
 • usprawnianiu funkcji słuchowo-językowych, 
 • doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, 
 • ulepszaniu umiejętności stosowania poprawnej ortografii, 
 • usprawnianiu sprawności manualnej i grafomotoryki, 
 • rozwijaniu umiejętności matematycznych, 
 • rozwijaniu procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni, 
 • ćwiczeniu poprawy koncentracji i spostrzegawczości, 
 • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-motywacyjnych, 
 • doskonaleniu umiejętności społecznych, 
 • rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, 
 • wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach,  
 • dostrzeganiu uzdolnień,  
 • eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 
 • budowaniu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. 

Przeszukaj stronę

Treść | Menu | Dostępność
YouTube